Župni ured sv. Lovre mučenika u Vivodini

Osnovne informacije
Vivodina 8, 47283 Vivodina
Tel: ++385(0)47 75 30 17
Opširnije
U crkvenoj organizaciji, Vivodina je do polovice 14. st. u okviru zagrebačke biskupije, a u sastavu Goričkog arhiđakonata. Od sredine 14. st. nakon isključenja vivodinskog župnika Lipolda iz crkve, jer nije htio plaćati crkvenu desetinu, Vivodina ulazi u sastav Goričke biskupije a pod patronatom je opata u Kostanjevici sve do 1797. godine. Svećenici vivodinski dolazili su izvana do 19. st. iz biskupije Zagrebačke,Senjsko-Modruške i Krčke.

 

Crkva sv. Lovre u Vivodini

Prvi svećenici bijahu glagoljaši i glagoljica kao pismo i crkveni obred na narodnom jeziku zadržao se sve do sredine 17. st. Od 1753. do 1757. g. barunica Vojnović-Jelačić, vlasnica posjeda Krasnice, dala je sagraditi crkvu Sv. Lovre u Vivodini, koja tada postaje župna crkva. Ova crkva i kapela Sv. Franje u Loviću predstavljaju najljepše primjere baroknih građevina u Hrvatskoj.

Na području Vivodine sagrađeno je nekoliko kapelica i filijala crkve kao što su Sv. Nikola u Obrežu (1705.),Sv. Franjo u Loviću gornjem (1747.), Sv. Ivan u Stojavnicama (18.). U Galinu je postojala kapelica Sv. Sebastijana i Florijana, a na raskršću ceste za Lović i Dvorišće bila je crkva Sv. Mihalja koja je izgorjela od groma 1848. g.

Kroničar župe vivodinske navodi da je pred Božić 1805. g. jedna veća patrola Napoleonove vojske došla preko Kamenice u Vrškovac i nastanila se u kući Belavića u Belom vrhu. Škola u Vivodini otvorena je u 19. st. pošto je 1859. g. sazidan novi župni stan, a stari je kupio domaći župnik Josip Mavretić. Kao prijatelji nauke uspio je prostor starog župnog dvora za početak rada škole do izgradnja nove škole 1862. g.

Danas župom upravlja vlč. Andrija Markač koji je ujedni i vojni kapelan u Karlovcu.